23 december 2017

Verslag Europees Parlement ontmoeting Syrië werkgroep

Ontmoeting in het Europees Parlement
Oproep aan de EU voor een positieve tussenkomst
van de Syrië-werkgroep van de GROSH
Dinsdag 5 december 2017 13 - 14u
Verslag
Marcel De Prins
De werkgroep Syrië van de GROSH had op 5 december een ontmoeting met Vlaamse leden van het Europees Parlement of een medewerker van Groen, Open VLD, sp.a, en CD&V. N-VA was verontschuldigd. Voor de organisatie van de bijeenkomst had de werkgroep Bart Staes (Groen) bereid gevonden. 
De werkgroep kon haar document voorstellen met een oproep aan de EU voor een positieve tussenkomst voor het stoppen van de oorlog, voor een veilige terugkeer van de vluchtelingen en voor een heropbouw van een democratisch en inclusief Syrië. De Syrische leden van de werkgroep Farouk Al-Hasbani en Akram Hamo konden enkele punten bijzonder toelichten. 
We werden aandachtig beluisterd. En in de bespreking bereikten we positieve resultaten. Er zal door de verschillende partijen samen een vraag gesteld worden om in een plenaire vergadering van het Europees Parlement in aanwezigheid van Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid en Veiligheid, Syrië terug in de aandacht te brengen en om als EU een actievere rol te spelen, ook in uitvoering van de EU Syrië-strategie. Ook zal gevraagd worden om de Syrië Conferentie in Brussel in april 2018 goed voor te bereiden en om Farouk Al-Hasbani en Akram Hamo daarvoor uit te nodigen als experten. 

Hieronder een meer uitgebreid verslag.

1. Verwelkoming door Bart Staes en voorstelling van de aanwezige Europarlementsleden en hun medewerkers. De Vlaamse Europarlementsleden van de democratische politieke partijen waren uitgenodigd. Waren aanwezig: Bart Staes (Groen), Hilde Vautmans met medewerkster Charlotte Verhofstadt (Open VLD), medewerkster Gloria Ghéquière van Kathleen Van Brempt (sp.a), medewerker Lawrence Cappelle van Ivo Belet (CD&V). N-VA (Sander Loones) was verontschuldigd.
2. Voorstelling van de Syrië-werkgroep van de GROSH  en van het initiatief door Marcel De Prins (zie bijlage 1)
3. Toelichting van enkele punten uit de oproep, vooral van de nood aan bescherming van de vluchtelingen door Farouk Al-Hasbani (zie bijlage 2)
4. Toelichting van de oproep om de oorlog te stoppen, een actieve rol van de EU, van de noodzaak aan een transitie en aan een nieuwe grondwet voor Syrië door Akram Hamo (zie bijlage 3)
5. Bespreking en conclusies over de oproep aan de EU.
Bart Staes overloopt de steunbetuigingen en de opmerkingen van de grote ngo’s.
Hilde Vautmans merkt op dat er op dit ogenblik inderdaad weinig aandacht is in het Europees Parlement voor Syrië.
In de commissie Buitenlandse Zaken (Hilde Vautmans is lid) is de vraag van Farouk, ondersteund door de werkgroep, aan de Hoge Vertegenwoordiger F. Mogherini over de situatie van de Syrische vluchtelingen in de buurlanden reeds aangehaald door Hilde Vautmans. In de Commissie Defensie (Ivo Belet en Hilde Vautmans zijn lid) is een overzicht gegeven van de militaire situatie maar is er recent geen discussie geweest over een politieke oplossing.
De vraag naar een meer actieve rol van de EU is gerechtvaardigd. Concrete aanleidingen hiervoor kunnen zijn de moeilijke start van de vredesbesprekingen in Genève en de komende Syrië Conferentie in april 2018.
Na bespreking wordt besloten om met de verschillende fracties samen te vragen aan de coördinator binnen de Commissie Buitenlandse Zaken om op de agenda van de plenaire vergadering in Straatsburg van januari of februari 2018 een bespreking te plaatsen van de situatie in Syrië.
Daarin kan vooral aandacht gaan naar het stoppen van de oorlog met daarin de noodzaak van overleg met Rusland, en voor migratie en de situatie van de vluchtelingen. Hilde Vautmans stelt een brief op. Als verantwoording kan verwezen worden naar de conferentie in april 2018. Aan de plenaire vergadering neemt F. Mogherini gewoonlijk deel. Vanuit de plenaire vergadering van januari of februari 2018 kan dan ofwel een resolutie ofwel een brief gericht worden met een vraag aan de Hoge Vertegenwoordiger.
De werkgroep bezorgt de Engelse vertaling van de oproep.
Het programma van de Syriëconferentie in april 2018 wordt gemaakt door de Europese Commissie. Er wordt namens de verschillende fracties gevraagd door Hilde Vautmans om deze conferentie goed voor te bereiden. Als agenda kan voorgesteld worden om een evaluatie te maken van de stappen gezet na de resolutie over de Syrië-strategie van 3 april 2017 en een planning voor de toekomst.
De vraag dat Farouk Al-Hasbani  en Akram Hamo daar een inbreng zouden kunnen doen wordt doorgespeeld door Hilde Vautmans. Daarvoor moeten zij hun CV bezorgen.
Bart Staes bezorgt de contactadressen van de aanwezigen en genodigden.
6. Andere punten
6.1. Akram Hamo vraagt aandacht voor de moeilijkheden voor vluchtelingen om een rijbewijs te bekomen. Vroeger werd een Syrisch rijbewijs erkend. Nu moeten opnieuw examens afgelegd worden. Dit heeft grote gevolgen ook voor de gezinnen: verplaatsingen naar scholen, …Dit moet aangekaart worden bij Binnenlandse Zaken (erkenning buitenlandse rijbewijzen=federale materie).
6.2. Farouk wijst op het probleem van vertegenwoordiging van de Syrische vluchtelingen en van contactpersonen omdat de ambassades in Syrië door de landen gesloten werden als sanctie voor het militaire geweld van het Syrisch regime. Akram vult aan dat door het regime politieke activiteiten buiten de Baathpartij verboden en onderdrukt werden en daarom de Syriërs zich niet konden organiseren. De Koerden hebben wel politieke partijen in hun gebied uitgebouwd. Farouk wordt aangeraden om contact op te nemen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor de ondersteuning van de zelforganisatie van Arabische Syrische vluchtelingen.
6.3. Akram stelt nog de vraag welke financiële ondersteuning door Europa voor bezoeken aan familieleden in buurlanden zoals Bulgarije mogelijk is. Er bestaat in het Europees Parlement een jaarlijks budget voor nieuwe projecten: Preparatory Actions. Maar daarvoor is een basisstructuur vereist zoals een VZW en dit vraagt een grote administratie. In de praktijk kunnen alleen grotere ngo’s daarvan gebruik maken.

De vergadering wordt besloten met het verorberen van de broodjes en met een grote dankjewel door de werkgroep aan de aanwezige politici en medewerkers en aan Bart Staes in het bijzonder en met het maken van enkele groepsfoto’s.


Bijlage 1. Voorstelling van de Syrië-werkgroep van de GROSH en van het initiatief
Dank aan Bart Staes voor zijn bereidheid en tijd om deze ontmoeting te organiseren met Vlaamse Europarlementsleden en een delegatie van collega’s politici uit het federale parlement.
Voorstelling van onze werkgroep
Wij zijn een plaatselijke Syrië-groep in de schoot van de GROSHerent. In de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) is er al langer aandacht voor vluchtelingen en voor oorlog en vrede. Met de oorlog in Syrië organiseerden we op stimulans van Akram Hamo met verschillende werkgroepen van de GROSH twee informatieavonden, drie solidariteitsinitiatieven, en een Stille Wake n.a.v. de belegering van Aleppo. Na deze acties wou onze stimulator Akram op een hoger niveau iets doen: het Europees Parlement aanzetten om bij te dragen om de oorlog in Syrië te doen stoppen.
Van deze werkgroep konden zich vandaag vrij maken: Yvette Van Malleghem, tot voor kort maatschappelijk werker in het OCMW van Herent en diensthoofd LOI, Leni Creuwels, die al vele jaren werkt rond interculturele ontmoeting, onder meer in het Hannahhuis en actief is in de Werkgroep Vluchtelingen Herent, Farouk Al-Hasbani, gewezen professor Franse literatuur in Damascus en sinds enkel maanden erkend vluchteling, een boek over zijn ervaringen als vluchtelingen is in voorbereiding, hij geeft Franse les in enkele organisaties in Brussel, sinds kort verhuisd naar Kessel-Lo, Akram Hamo, Syrische Koerd, al 25 jaar in België en nu met Belgische nationaliteit, leider van de muziekgroep Nojin (Nieuw Leven) en van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi (Verlangen) werkt als elektricien in Aquafin Leuven, en ik zelf, Marcel De Prins, lid van de Werkgroep Vluchtelingen Herent, actief in Wereldsolidariteit en in Pax Christi Vlaanderen. Leni en ik zijn ook actief in Soemoed Vlaanderen rond Israël-Palestina
We namen we in maart van dit jaar contact met Kathleen Van Brempt (Europarlementslid SP-A), maar dat contact is ergens misgelopen, en met Bart Staes, met wie wij vroeger reeds contact hadden i.v.m. Palestina-Israël. In verschillende gesprekken in de werkgroep en met Bart Staes en met Willem Staes, die in 11.11.11 beleidsmedewerker is en het Midden-Oosten Overleg coördineert, zochten we wat we zouden kunnen doen. Midden dit jaar voegde Farouk Al-Hasbani zich bij onze werkgroep. Hij stelde een tekst op met zijn visie op het conflict in Syrië en op een oplossing daarvoor. Met onze groep hebben wij het gesprek gefaciliteerd tussen Farouk als Syrische Arabische vluchteling en Akram Hamo, een Syrische Koerd. Zo zijn wij tot een oproep gekomen aan de EU voor een positieve tussenkomst om de oorlog te stoppen, voor een veilige terugkeer van de vluchtelingen die dit wensen en de heropbouw van een democratisch en inclusief Syrië met het betrekken ook van de Syrische civiele sociale organisaties. Wij hebben ons daarbij natuurlijk ook laten inspireren door documenten van 11.11.11 over het Belgisch Syriëbeleid, de Syriëstrategie van de EU van 3 april 2017 en de resoluties van het Europees Parlement dienaangaande van 18 mei 2017 en we weten dat er een nieuwe Brusselse Conferentie komt in april 2018.
Als plaatselijke groep van geëngageerde burgers in lokale kernen van ngo’s en solidariteitsgroepen hebben wij enkele krachtlijnen geformuleerd: 1. stop de oorlog door politieke onderhandelingen, 2. laat het staakt het vuren in gans het land controleren door onafhankelijke waarnemers, 3. een onafhankelijke overgangscommissie moet politieke onderhandelingen leiden, en opdracht geven om een nieuwe grondwet op te stellen, 4. een comité voor vluchtelingenzaken moet de veilige terugkeer van vluchtelingen garanderen, 5. oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid moeten berecht en gestraft worden, 6. in de heropbouw van het land, zowel op vlak van infrastructuur als van samenlevingsopbouw moet de internationale gemeenschap een rol spelen maar moeten ook de vreedzame en democratische civiele Syrische organisaties betrokken worden.
Wij zijn geen politici of experten van ngo’s. Deze krachtlijnen moeten dus verder geconcretiseerd worden. Als plaatselijke groep kunnen wij rechtstreeks weinig invloed uitoefenen op het Europese beleid. Daarom hebben wij ook de steun gevraagd van de grote ngo’s, waarin wij actief zijn: 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen, Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Wereldsolidariteit zonder dat zij als organisatie met alle inhoudelijke punten akkoord hoefden te gaan. Samengevat komen hun antwoorden er op neer dat wij de steun krijgen van alle organisaties en soms zelfs met felicitaties voor ons initiatief, dat zij ons succes wensen, maar dat zij zich niet uitspreken over de inhoud, het geheel of bepaalde punten – wat we ook niet vroegen - omdat de problematiek niet tot hun expertise hoort, of omdat zij niet mee schreven aan de tekst. Willem Staes van 11.11.11 heeft wel eens deel genomen aan een bespreking en van hem en van AI kregen we ook inhoudelijke suggesties.
In de loop van de gesprekken over deze ‘visietekst’ alarmeerden Farouk en Akram ons over de misbruiken (gedwongen huwelijken, orgaanverkoop, afpersing enz.) en de inbreuken op het Internationaal recht in de vluchtelingenkampen in de buurlanden van Syrië. Daar keert een deel van de bevolking en van de overheidsinstanties zich tegen de voor hen “overweldigende” aanwezigheid van vluchtelingen. Farouk Al-Hasbani heeft een schrijven gericht aan de Europese Parlementsleden en aan Mevr. Federica Mogherini met de vraag naar hulp, bescherming en toekomstperspectief voor de vluchtelingen. Wij hebben als burgers met de Syrië-werkgroep in de schoot van de GROSH deze oproep ondersteund. In het besef dat de nationale overheden in Europa via hun ministers van Buitenlandse Zaken het buitenlandbeleid van Europa bepalen, drongen wij ook bij de leden van de commissie Buitenlandse Zaken van het federale Belgische Parlement en bij de Federale Minister van Buitenlandse Zaken aan om de veiligheid van de vluchtelingen te garanderen en om meer mogelijkheden te creëren voor relocatie en resettlement naar Europa.
De GROSH is een verzamelpunt van burgers, plaatselijke solidariteitsgroepen en kernen van nationale ontwikkelingsorganisaties. Onze werkgroep wil deze politieke oproep van Syrische burgers op het Europese niveau brengen. Zo verlenen we ook steun aan het werk van vreedzame en democratische Syrische civiele organisaties. Het opbouwen van een democratische en inclusieve samenleving in Syrië na de oorlog zal vooral door de Syriërs moeten gebeuren. Met het militair verslaan van IS wordt het politieke en maatschappelijk werk en de internationale ondersteuning hiervan des te belangrijker en dringender.
Wij vragen met dit document ‘Oproep tot een positieve tussenkomst aan de EU’ dat u als EP-leden eventueel in samenspraak met uw collega’s in het federaal parlement via de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Mevr. Federica Mogherini zou stimuleren dat de EU een actievere rol zou spelen in het politieke proces, liefst in het kader van de VN.
Farouk en Akram zullen enkele punten van ons document nu aan u toelichten, Farouk over veilige terugkeer voor vluchtelingen (punt 5 uit de oproep aan de EU) en transitie (punt 4 eerste deel) en Akram over het stoppen van de oorlog (punt 1) en een nieuwe grondwet (punt 4 tweede deel).

Bijlage 2. Interventie van Farouk Al-Hasbani
Mesdames, Messieurs,
Bonjour !
Tout d’abord, je vous remercie de me donner cette occasion pour vous parler d'une des souffrances des syriens. C’est un grand honneur de se trouver devant des représentants du peuple, devant ceux qui sont les plus sensibles aux souffrances des autres !
Je me permets de vous parler en tant qu’un citoyen syrien qui a passé plus de cinq ans de guerres en Syrie, qui est resté six mois au Liban, qui a passé le trajet de la mort en passant la mer et plus de dix pays pour arriver ici, qui avait un statut social très remarquable pour devenir un réfugié à cause d’une guerre injuste et destructive.
Je ne voudrais pas vous parler des points suspendus depuis sept ans, ou des points qui ont besoin des années et des années pour être réalisés, j'aimerais vous présenter les points les plus urgents pour un peuple qui a suffisamment souffert des résultats de la guerre.

Nous vous prions de faire tous les efforts possibles pour arrêter la guerre en Syrie, c'est une étape indispensable pour toute autre action envisagée et c'est la clé de toutes les étapes suivantes.

Mesdames, Messieurs, les syriens qui ont quitté leur pays vers les pays voisins pour y chercher la sécurité de leurs enfants et de leurs familles, en attendant que la guerre s'arrête pour rentrer tout de suite dans leur pays, sont maintenant tellement discriminés et exploités, dans ces pays "voisins"!
Ils sont torturés, violés, vendus en morceaux dans les marchés noirs des organes humains, ...
Je vous ai déjà adressé une lettre dans laquelle je vous ai expliqué la situation des syriens en Turquie, en Jordanie et surtout au Liban, mais chaque jour la situation devient de plus en plus grave ...Les camps des réfugiés dans les pays voisins se trouvent dans des régions désertes, donc, est-il possible des déplacer ces camps dans des régions aussi désertes mais à l'intérieur de la Syrie dans des régions qui ne sont contrôlées ni par le régime ni par les opposants et qui pourraient être contrôlées par les N.U et l'union européenne, et faire un comité neutre dépendant aux N.U et à l'union européenne pour que ces syriens ne soient pas arrêtés, torturés ou mis en prison; par contre les enfants pourraient étudier les méthodes syriennes comme les autres enfants syriens, ceux qui voudraient travailler ne restent plus d’étrangers qui doivent accepter des mauvaises conditions, et plus tard, au moment où on va faire des élections soit au niveau présidentiel soit au niveau parlementaire ou autre, ils pourront voter comme les autres syriens, ils pourront avoir un rôle constructif et surtout pendant la période de transition où tout le monde doit collaborer pour rétablir ensemble le pays.
Les européens ont ouvert leurs portes devant les syriens au moment où les autres ont  participé à détruire la Syrie, ils doivent donc avoir la priorité d'être présents à côté du peuple syrien et surtout pendant la période de la reconstruction. Nous avons beaucoup de confiance en vous, vous qui avez bien accueilli les syriens dans vos pays, vous pourriez les protéger et les aider à retrouver la paix dans leur pays.
Mesdames, Messieurs, si vous me permettez d'aller plus loin pour vous demander des créer des représentants officiels des syriens neutres qui pourraient prendre le rôle des ambassades et ainsi de suite tous les syriens pourraient y revenir dans le cas où ils ont un problème sans avoir la peine que ces représentants travaillent pour le régime ou pour l'opposition.
Tout le monde rêve, très nombreux sont ceux qui parlent mais très peu nombreux sont ceux qui réagissent, et je suis certains que vous, vous êtes de ceux qui réagissent parce que vous êtes très humains parce que vous êtes notre voix dans le monde entier.
Dans l’espoir d’une réaction favorable, je vous prie d’agréer Mesdames, Messieurs les Députés, l’expression de ma haute considération.

Bijlage 3. Schema van Akram Hamo