06 februari 2019

Info- en gespreksavond: Syrië en Jemen vergeten oorlogen?

De oorlogen in Syrië en Jemen worden soms vergeten oorlogen genoemd.
Syrië gaat zijn 9e jaar oorlog in. In Jemen doet zich op dit ogenblik de grootste humanitaire tragedie voor. Vergeten wij deze oorlogen? Nee toch! Wij nodigen je graag uit op een info- en gespreksavond.

Informatie over de laatste ontwikkelingen in Syrië en Jemen door Willem Staes van 11.11.11. Getuigenissen en een streepje Oosterse muziek. Gesprek over wat we kunnen doen om de solidariteit levend te houden.

Organisatie: Werkgroep Syrië van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) in samenwerking met vele verenigingen.

Wanneer? Woensdag 20 februari 2019 van 20u tot 22u30
WaarDe Nok in het Gemeenschapscentrum De Wildeman, 1e verdieping, Schoolstraat 15, 3020 Herent

Inkom, drankje inbegrepen: 7 euro, 3 euro sociaal tarief. Te betalen in de zaal. Geen tickets bij GC De Wildeman
Na aftrek van de onkosten wordt de opbrengst gebruikt voor een humanitair doel in Jemen.

Meer info op de flyer.

26 september 2018

Solidariteit met vluchtelingen onder druk

In juli schreef GROSH-Werkgroep Vluchtelingen reeds een Open Brief aan de federale regering en Fedasil over de afbouw van 12 opvangplaatsen in Herent. Je kan deze open brief lezen op https://www.mo.be/opinie/herents-lokaal-opvang-initiatief-verbijsterd-door-vermindering-opvangplaatsen

Op 22 augustus vroeg de Werkgroep Vluchtelingen aan het Herents bestuur om inspanningen en investeringen te blijven leveren om de bestaande dienstverlening door het OCMW in het Lokaal Opvanginitiatief te behouden.
De brief aan het College van Burgemeester en schepenen kan je hier downloaden.

De Werkgroep Vluchtelingen wenst de Herentse bevolking verder te informeren met het volgende standpunt:

SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN ONDER DRUK
Herent ging in mei 2000 in op de oproep van Fedasil (Federaal Agentschap voor Asiel en Migratie,) om een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) op te richten in het OCMW. Sindsdien hebben zowel de lokale beleidsmensen als de professionele medewerkers zich ingespannen om van dit engagement een succes te maken. Al doende bouwden we In Herent een goed werkend netwerk op en is er heel wat expertise verworven. Zo groeide het LOI uit tot een draaischijf tussen asielzoekers-vluchtelingen, officiële instanties, dienstverleners, middenveld en burgers.

Herent stelde zich zeer soepel op om aan concrete noden van aankomende vluchtelingen en aan de wensen van Fedasil tegemoet te komen. Het LOI verwelkomde de mensen op zoek naar bescherming, ook als men mensen moest opvangen die zeer getraumatiseerd waren, ook als men maar enkele maanden kreeg om mensen te laten aarden in onze gemeente.

Bijzonder voor Herent is dat sinds enkele jaren relatief veel mensen worden opgevangen en begeleid die zware medische problemen hebben en/of fysische beperkingen. Dit kon dankzij een groeiende samenwerking met de nabijgelegen universitaire ziekenhuizen in Leuven.

Na een eenzijdige beslissing van het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kreeg het LOI in Herent begin juli echter het bericht van Fedasil, dat het aantal opvangplaatsen herleid wordt van 21 naar 9.

Voor de Werkgroep Vluchtelingen Herent in de schoot van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROSH) kwam dat bericht onverwacht: het is bovendien verbijsterend en onbegrijpelijk . Het is niet zo dat de nood aan opvang daalt omdat het huidige aantal vluchtelingen tijdelijk vermindert. Op Europees vlak moet meer werk gemaakt worden van de mogelijkheid tot her-vestigen en spreiding (resettlement en relocatie ). Wie om zich heen kijkt naar de ongelijke verdeling van armoede en rijkdom, de bloedige conflicten, de gevolgen van de opwarming van de aarde, enz. weet dat er nog meer zogeheten crisismomenten zullen volgen.

De expertise die werd opgedaan zal in de komende jaren van cruciaal belang zijn. LOI’s afbouwen om nieuwkomers op te vangen in grote asielcentra, is zeker niet bevorderlijk voor hun humane opvang en integratie. Kleinschaligheid en lokale verankering van LOI’s bieden daarentegen wel mogelijkheden tot effectieve en haalbare hulp. Daarom heeft de Werkgroep Vluchtelingen Herent een open brief geschreven aan alle bestuurders en bevoegde instanties. Daarin vragen wij om de beslissing over de invulling van het LOI voor Herent te herzien, het huidige aantal plaatsen (21) te behouden en een deel daarvan te reserveren voor personen in het kader van hervestiging.

02 september 2018

MEMORANDUM Betaalbaar wonen voor sociaal kwetsbare groepen

(aanvulling bij het GROSH-memorandum Lokale verkiezingen 2018)

Aan de leden van de gemeenteraad

Geachte,

Met het oog op de bepaling van de beleidsintenties voor de bestuursperiode 2019-2025, en de bespreking van het woonbeleidsplan in bijzonder, is de werkgroep Vluchtelingen Herent zo vrij om uw bijzondere aandacht te vestigen op de woonproblematiek voor erkende vluchtelingen en voor kansengroepen in het algemeen in onze gemeente.

Herent heeft in het verleden en tot vandaag grote inspanningen gedaan inzake sociale woningbouw, maar de vraag blijft groot en de wachtlijsten lang. Wij beseffen ook dat een gemeente weinig greep heeft op de prijszetting van huurwoningen op de vrije markt en dat maatregelen om erin in te grijpen, bij voorbeeld door verhoogde financiële tussenkomsten van het OCMW, ook een averechts effect zouden kunnen sorteren.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat goed gecoördineerde inspanningen wel degelijk kunnen lonen. Wij denken hier, niet-limitatief, aan samenwerking met het Woonanker van het CAW, aan intergemeentelijke samenwerking zoals nu opgezet rond het Wijk-werken in regie van IGO Leuven, aan een actief leegstandsbeleid, aan overleg met Volkswoningbouw en andere sociale bouwmaatschappijen voor tijdelijke transitwoningen in sociale huisvesting voorafgaand aan renovatiewerken.

Wij verzoeken u in uw beleidsplanning voor de komende beleidsperiode verdere maatregelen rond betaalbaar wonen tot een van de speerpunten van uw programma te maken en zo bij te dragen aan de vergroting van het draagvlak voor deze problematiek en dus aan de versteviging van het sociale weefsel in onze gemeente.

In bijlage via de link helemaal onderaan dit document vindt u een nota waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden en instrumenten binnen gemeentelijke beleid om maatregelen te nemen.

We verwijzen hierbij ook naar de aanbevelingen van het Crisisplatform Wonen, dat een degelijk basisdossier over de woonproblematiek voor kwetsbare groepen uitwerkte:

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/vwv_crisisplatform_wonen_eindversie.pdf?file=1&type=document

Als Werkgroep Vluchtelingen Herent in de schoot van de GROSH sluiten we eveneens aan bij het memorandum van deze adviesraad, waarin o.a. gevraagd wordt om het engagement voor Herent als gastvrije gemeente te blijven ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en uw engagement voor een gastvrij Herent.

De Werkgroep Vluchtelingen Herent


Via volgende link kan u dit memorandum in originele vorm nalezen of downloaden. Het bevat ook de bijlage waarover hierboven gesproken wordt: 

https://drive.google.com/open?id=1XrhCfErRgTF45Sr82rsdAYQ_Wmd5mYGx

Het verhaal van de GROSH...

Wat is de GROSH?
Wie is de GROSH?
Wat doet de GROSH?
En hoe lang doet hij dat al?

Al deze vragen worden beantwoord in 'Het verhaal van de GROSH' dat je kan bekijken via volgende link: https://drive.google.com/open?id=1kG9gv0hyVqoSCorh8UD_CwFt9IFp8eVk

Toch nog vragen? Contacteer ons via grosherent@gmail.com


GROSH-memorandum Lokale verkiezingen 2018 in Herent

Aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid

Vanuit de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Herent (GROSH) roepen we de partijen op in hun verkiezingsprogramma een wereldperspectief in te bouwen.

Dat kan op twee manieren. Ten eerste door in het algemene beleid onze verantwoordelijkheid op te nemen tegenover de uitdagingen waar de hele planeet en de hele wereld voor staan. Ten tweede door ons deel op te nemen in de ontwikkelingssamenwerking.

1. Wat het algemene beleid betreft, vragen we de Beleid- en Beheerscyclus af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Vanuit de ervaring van onze lidorganisaties verdienen de volgende aspecten daarin een belangrijke plaats:

 • ecologisch: klimaatbeleid (o.m. burgemeestersconvenant over broeikasgassen),
 • sociaal: armoedebestrijding, bevordering van buurt- en verenigingsleven,
 • economisch: bevordering van sociale economie, deeleconomie en korte keten,
 • actieve deelname van burgers (‘participatie’) in vormgeven en uitvoeren van het beleid.


Dat veronderstelt op lange termijn denken en plannen. Die doelstellingen reiken tot 2030.

2. Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft, zien we die in een ruime betekenis. Niet alleen samenwerking met partners in het ‘Zuiden’, maar ook migratie-, vluchtelingen- en asielbeleid, interculturele samenleving, vredesthematiek, eerlijke handel.

Om dat alles in het beleid in te bouwen, vragen we:

a. de volgende beleidskeuzes te behouden en te verstevigen:

 • Een schepen voor mondiaal beleid;
 • Een dienst ‘lokaal mondiaal’ met voldoende personeels- en werkingsmiddelen;
 • Het partnerschap met de inheemse Q’eqchi’ gemeenschappen in onze zusterregio in Guatemala;
 • Een gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking, op basis van de 1%-norm, beheerd door de GROSH (conform de goedgekeurde toelageregeling);
 • Een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis die vanuit zijn wereldperspectief ook de onder 1. genoemde aspecten in het oog houdt.


b. de volgende engagementen te blijven ondersteunen:

 • Herent gastvrije gemeente: uitbouw van het Lokaal Opvang Initiatief, met aanpassing van personeel en werkingsmiddelen aan de groeiende en meer ingewikkelde instroom en met middelen voor steun aan ‘gastvrije’ vrijwilligers en inwoners;
 • Herent interculturele gemeente: stimuleren van deelname van nieuwkomers in het buurt- en verenigingsleven, erkenning van toenemende diversiteit;
 • Herent vredesgemeente: steun van acties voor opvoeding en bewustmaking over vreedzaam samenleven;
 • Herent Fair Trade gemeente: steun aan de trekkersgroep (die naast de eerlijke handel met partners in het ‘Zuiden’ ook die met lokale boeren en handelaars nastreeft) en naleven van de verbintenis die het gemeentebestuur op zich neemt, bv. qua catering en ‘schone’ kleren.


Dit memorandum werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de GROSH op
woensdag 17 januari 2018.

Ons memorandum is ook beschikbaar in pdf. U kan openen (of downloaden) met volgende link:
https://drive.google.com/open?id=12B7zi2mLOrPpCBxBxhY9mlu-TSMAXamq
31 juli 2018

Steun aan goede doelen


Voor slachtoffers van de aardbeving in november 2017 in Kermanshah in Koerdisch gebied in Iran steunden wij met de Syrië-werkgroep van de GROSH eind 2017 en begin 2018 een oproep van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi en de muziekgroep Nojin onder leiding van Akram Hamo. Zo konden wij 883 euro verzamelen. Dit bedrag werd op 13 maart 2018 door Hevi gestort aan de vereniging Cultuuri Zagros en van daar naar Chiai Sewz in Meriwan Koerdistan.
We ontvingen een ontvangstbewijs van 8 mei 2018 van de humanitaire vereniging Groene Berg in Iran.
Met de infoavond op 17 april met Rudi Vranckx en Willems Staes over Syrië steunden wij twee goede doelen: een humanitaire organisatie van vrouwen in Afrin en een niet-politieke medische hulporganisatie SAMS in Oost-Ghouta, in contact met 11.11.11. De ticketverkoop, de bar en vrije bijdragen brachten 1310,47 euro op. Aan elk van beide doelen konden wij dus 655,24 euro (of 762,74 dollar) overmaken. Dit gebeurde op 24 juni 2018. Van Sams kregen we reeds een bedanking (in het Engels). 

----

Mr. Marcel De Prins


Dear Marcel,

Thank you for your gift of $762.74 on 6/23/2018 to the Syrian American Medical Society (SAMS) Foundation.
SAMS Foundation saves lives by providing medical relief and healthcare to innocent civilians affected by the Syrian crisis and elsewhere. Achieving this mission would not be possible without the help of generous supporters like yourself. 
SAMS Foundation is steadfast in its commitment to its medical and humanitarian mission and has exhibited an amazing strength and compassion to those in need. Be assured that your donation has saved and improved countless lives across Syria and neighboring regions.
At a time when there are multiple charities and causes that need support, we are grateful that the wounded, patients, children and refugees in Syria are a priority for you. We thank you for your selfless act of kindness. We are grateful for your generosity and hope you take great pride in the important difference that your gift makes.
This email is a confirmation that you did not receive any goods or services in exchange for your donation. Your donation is tax deductible to the extent allowed by the law. Our tax ID is 16-1717058   
Your gift details:
Amount: $762.74
Payment Method: Visa Credit card ending in 3840
Date: 23-6-2018
Designation: Underground Hospitals/Trauma Centers

How did you hear about us? : Event
On behalf of our entire organization, thank you again for your generous gift.
Sincerely,

Amjad Rass, MD
SAMS Foundation Chair