26 september 2018

Solidariteit met vluchtelingen onder druk

In juli schreef GROSH-Werkgroep Vluchtelingen reeds een Open Brief aan de federale regering en Fedasil over de afbouw van 12 opvangplaatsen in Herent. Je kan deze open brief lezen op https://www.mo.be/opinie/herents-lokaal-opvang-initiatief-verbijsterd-door-vermindering-opvangplaatsen

Op 22 augustus vroeg de Werkgroep Vluchtelingen aan het Herents bestuur om inspanningen en investeringen te blijven leveren om de bestaande dienstverlening door het OCMW in het Lokaal Opvanginitiatief te behouden.
De brief aan het College van Burgemeester en schepenen kan je hier downloaden.

De Werkgroep Vluchtelingen wenst de Herentse bevolking verder te informeren met het volgende standpunt:

SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN ONDER DRUK
Herent ging in mei 2000 in op de oproep van Fedasil (Federaal Agentschap voor Asiel en Migratie,) om een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) op te richten in het OCMW. Sindsdien hebben zowel de lokale beleidsmensen als de professionele medewerkers zich ingespannen om van dit engagement een succes te maken. Al doende bouwden we In Herent een goed werkend netwerk op en is er heel wat expertise verworven. Zo groeide het LOI uit tot een draaischijf tussen asielzoekers-vluchtelingen, officiële instanties, dienstverleners, middenveld en burgers.

Herent stelde zich zeer soepel op om aan concrete noden van aankomende vluchtelingen en aan de wensen van Fedasil tegemoet te komen. Het LOI verwelkomde de mensen op zoek naar bescherming, ook als men mensen moest opvangen die zeer getraumatiseerd waren, ook als men maar enkele maanden kreeg om mensen te laten aarden in onze gemeente.

Bijzonder voor Herent is dat sinds enkele jaren relatief veel mensen worden opgevangen en begeleid die zware medische problemen hebben en/of fysische beperkingen. Dit kon dankzij een groeiende samenwerking met de nabijgelegen universitaire ziekenhuizen in Leuven.

Na een eenzijdige beslissing van het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kreeg het LOI in Herent begin juli echter het bericht van Fedasil, dat het aantal opvangplaatsen herleid wordt van 21 naar 9.

Voor de Werkgroep Vluchtelingen Herent in de schoot van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROSH) kwam dat bericht onverwacht: het is bovendien verbijsterend en onbegrijpelijk . Het is niet zo dat de nood aan opvang daalt omdat het huidige aantal vluchtelingen tijdelijk vermindert. Op Europees vlak moet meer werk gemaakt worden van de mogelijkheid tot her-vestigen en spreiding (resettlement en relocatie ). Wie om zich heen kijkt naar de ongelijke verdeling van armoede en rijkdom, de bloedige conflicten, de gevolgen van de opwarming van de aarde, enz. weet dat er nog meer zogeheten crisismomenten zullen volgen.

De expertise die werd opgedaan zal in de komende jaren van cruciaal belang zijn. LOI’s afbouwen om nieuwkomers op te vangen in grote asielcentra, is zeker niet bevorderlijk voor hun humane opvang en integratie. Kleinschaligheid en lokale verankering van LOI’s bieden daarentegen wel mogelijkheden tot effectieve en haalbare hulp. Daarom heeft de Werkgroep Vluchtelingen Herent een open brief geschreven aan alle bestuurders en bevoegde instanties. Daarin vragen wij om de beslissing over de invulling van het LOI voor Herent te herzien, het huidige aantal plaatsen (21) te behouden en een deel daarvan te reserveren voor personen in het kader van hervestiging.

02 september 2018

MEMORANDUM Betaalbaar wonen voor sociaal kwetsbare groepen

(aanvulling bij het GROSH-memorandum Lokale verkiezingen 2018)

Aan de leden van de gemeenteraad

Geachte,

Met het oog op de bepaling van de beleidsintenties voor de bestuursperiode 2019-2025, en de bespreking van het woonbeleidsplan in bijzonder, is de werkgroep Vluchtelingen Herent zo vrij om uw bijzondere aandacht te vestigen op de woonproblematiek voor erkende vluchtelingen en voor kansengroepen in het algemeen in onze gemeente.

Herent heeft in het verleden en tot vandaag grote inspanningen gedaan inzake sociale woningbouw, maar de vraag blijft groot en de wachtlijsten lang. Wij beseffen ook dat een gemeente weinig greep heeft op de prijszetting van huurwoningen op de vrije markt en dat maatregelen om erin in te grijpen, bij voorbeeld door verhoogde financiële tussenkomsten van het OCMW, ook een averechts effect zouden kunnen sorteren.

Toch zijn wij ervan overtuigd dat goed gecoördineerde inspanningen wel degelijk kunnen lonen. Wij denken hier, niet-limitatief, aan samenwerking met het Woonanker van het CAW, aan intergemeentelijke samenwerking zoals nu opgezet rond het Wijk-werken in regie van IGO Leuven, aan een actief leegstandsbeleid, aan overleg met Volkswoningbouw en andere sociale bouwmaatschappijen voor tijdelijke transitwoningen in sociale huisvesting voorafgaand aan renovatiewerken.

Wij verzoeken u in uw beleidsplanning voor de komende beleidsperiode verdere maatregelen rond betaalbaar wonen tot een van de speerpunten van uw programma te maken en zo bij te dragen aan de vergroting van het draagvlak voor deze problematiek en dus aan de versteviging van het sociale weefsel in onze gemeente.

In bijlage via de link helemaal onderaan dit document vindt u een nota waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden en instrumenten binnen gemeentelijke beleid om maatregelen te nemen.

We verwijzen hierbij ook naar de aanbevelingen van het Crisisplatform Wonen, dat een degelijk basisdossier over de woonproblematiek voor kwetsbare groepen uitwerkte:

https://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/vwv_crisisplatform_wonen_eindversie.pdf?file=1&type=document

Als Werkgroep Vluchtelingen Herent in de schoot van de GROSH sluiten we eveneens aan bij het memorandum van deze adviesraad, waarin o.a. gevraagd wordt om het engagement voor Herent als gastvrije gemeente te blijven ondersteunen.

Hartelijk dank voor uw aandacht en uw engagement voor een gastvrij Herent.

De Werkgroep Vluchtelingen Herent


Via volgende link kan u dit memorandum in originele vorm nalezen of downloaden. Het bevat ook de bijlage waarover hierboven gesproken wordt: 

https://drive.google.com/open?id=1XrhCfErRgTF45Sr82rsdAYQ_Wmd5mYGx

Het verhaal van de GROSH...

Wat is de GROSH?
Wie is de GROSH?
Wat doet de GROSH?
En hoe lang doet hij dat al?

Al deze vragen worden beantwoord in 'Het verhaal van de GROSH' dat je kan bekijken via volgende link: https://drive.google.com/open?id=1kG9gv0hyVqoSCorh8UD_CwFt9IFp8eVk

Toch nog vragen? Contacteer ons via grosherent@gmail.com


GROSH-memorandum Lokale verkiezingen 2018 in Herent

Aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid

Vanuit de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Herent (GROSH) roepen we de partijen op in hun verkiezingsprogramma een wereldperspectief in te bouwen.

Dat kan op twee manieren. Ten eerste door in het algemene beleid onze verantwoordelijkheid op te nemen tegenover de uitdagingen waar de hele planeet en de hele wereld voor staan. Ten tweede door ons deel op te nemen in de ontwikkelingssamenwerking.

1. Wat het algemene beleid betreft, vragen we de Beleid- en Beheerscyclus af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Vanuit de ervaring van onze lidorganisaties verdienen de volgende aspecten daarin een belangrijke plaats:

 • ecologisch: klimaatbeleid (o.m. burgemeestersconvenant over broeikasgassen),
 • sociaal: armoedebestrijding, bevordering van buurt- en verenigingsleven,
 • economisch: bevordering van sociale economie, deeleconomie en korte keten,
 • actieve deelname van burgers (‘participatie’) in vormgeven en uitvoeren van het beleid.


Dat veronderstelt op lange termijn denken en plannen. Die doelstellingen reiken tot 2030.

2. Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft, zien we die in een ruime betekenis. Niet alleen samenwerking met partners in het ‘Zuiden’, maar ook migratie-, vluchtelingen- en asielbeleid, interculturele samenleving, vredesthematiek, eerlijke handel.

Om dat alles in het beleid in te bouwen, vragen we:

a. de volgende beleidskeuzes te behouden en te verstevigen:

 • Een schepen voor mondiaal beleid;
 • Een dienst ‘lokaal mondiaal’ met voldoende personeels- en werkingsmiddelen;
 • Het partnerschap met de inheemse Q’eqchi’ gemeenschappen in onze zusterregio in Guatemala;
 • Een gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking, op basis van de 1%-norm, beheerd door de GROSH (conform de goedgekeurde toelageregeling);
 • Een adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking in de ruime betekenis die vanuit zijn wereldperspectief ook de onder 1. genoemde aspecten in het oog houdt.


b. de volgende engagementen te blijven ondersteunen:

 • Herent gastvrije gemeente: uitbouw van het Lokaal Opvang Initiatief, met aanpassing van personeel en werkingsmiddelen aan de groeiende en meer ingewikkelde instroom en met middelen voor steun aan ‘gastvrije’ vrijwilligers en inwoners;
 • Herent interculturele gemeente: stimuleren van deelname van nieuwkomers in het buurt- en verenigingsleven, erkenning van toenemende diversiteit;
 • Herent vredesgemeente: steun van acties voor opvoeding en bewustmaking over vreedzaam samenleven;
 • Herent Fair Trade gemeente: steun aan de trekkersgroep (die naast de eerlijke handel met partners in het ‘Zuiden’ ook die met lokale boeren en handelaars nastreeft) en naleven van de verbintenis die het gemeentebestuur op zich neemt, bv. qua catering en ‘schone’ kleren.


Dit memorandum werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de GROSH op
woensdag 17 januari 2018.

Ons memorandum is ook beschikbaar in pdf. U kan openen (of downloaden) met volgende link:
https://drive.google.com/open?id=12B7zi2mLOrPpCBxBxhY9mlu-TSMAXamq
31 juli 2018

Steun aan goede doelen


Voor slachtoffers van de aardbeving in november 2017 in Kermanshah in Koerdisch gebied in Iran steunden wij met de Syrië-werkgroep van de GROSH eind 2017 en begin 2018 een oproep van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi en de muziekgroep Nojin onder leiding van Akram Hamo. Zo konden wij 883 euro verzamelen. Dit bedrag werd op 13 maart 2018 door Hevi gestort aan de vereniging Cultuuri Zagros en van daar naar Chiai Sewz in Meriwan Koerdistan.
We ontvingen een ontvangstbewijs van 8 mei 2018 van de humanitaire vereniging Groene Berg in Iran.
Met de infoavond op 17 april met Rudi Vranckx en Willems Staes over Syrië steunden wij twee goede doelen: een humanitaire organisatie van vrouwen in Afrin en een niet-politieke medische hulporganisatie SAMS in Oost-Ghouta, in contact met 11.11.11. De ticketverkoop, de bar en vrije bijdragen brachten 1310,47 euro op. Aan elk van beide doelen konden wij dus 655,24 euro (of 762,74 dollar) overmaken. Dit gebeurde op 24 juni 2018. Van Sams kregen we reeds een bedanking (in het Engels). 

----

Mr. Marcel De Prins


Dear Marcel,

Thank you for your gift of $762.74 on 6/23/2018 to the Syrian American Medical Society (SAMS) Foundation.
SAMS Foundation saves lives by providing medical relief and healthcare to innocent civilians affected by the Syrian crisis and elsewhere. Achieving this mission would not be possible without the help of generous supporters like yourself. 
SAMS Foundation is steadfast in its commitment to its medical and humanitarian mission and has exhibited an amazing strength and compassion to those in need. Be assured that your donation has saved and improved countless lives across Syria and neighboring regions.
At a time when there are multiple charities and causes that need support, we are grateful that the wounded, patients, children and refugees in Syria are a priority for you. We thank you for your selfless act of kindness. We are grateful for your generosity and hope you take great pride in the important difference that your gift makes.
This email is a confirmation that you did not receive any goods or services in exchange for your donation. Your donation is tax deductible to the extent allowed by the law. Our tax ID is 16-1717058   
Your gift details:
Amount: $762.74
Payment Method: Visa Credit card ending in 3840
Date: 23-6-2018
Designation: Underground Hospitals/Trauma Centers

How did you hear about us? : Event
On behalf of our entire organization, thank you again for your generous gift.
Sincerely,

Amjad Rass, MD
SAMS Foundation Chair


25 mei 2018

Infoavond met Rudi Vranckx en Willem Staes 17 04 2018 Verslag
Oorlogen in Syrië en Irak
Infoavond met Rudi Vranckx
GC De Wildeman Herent 17 april 2018
Verslag
Stil
“Ik heb nog nooit geweten dat de zaal zo stil was” zei Patrick Remans, technieker van GC De Wildeman, na de avond met Rudi Vranckx op 17 april. De Wildeman zat bomvol. We hadden stoelen moeten bijzetten. 210 mensen vonden een plaatsje. Nog waren er geïnteresseerden die geen ticket konden bemachtigen. Onze excuses daarvoor.
Rudi Vranckx (VRT) bracht een getuigenis als oorlogsjournalist over het conflict in Syrië en Irak. Hij gaf niet zozeer een analyse van de verschillende actoren in het conflict maar hij liet zien en aanvoelen wat de oorlog met mensen doet. Hij bracht verhalen die de oorlog vertellen vanuit de ogen van de mensen. De beelden op groot scherm waren voor veel mensen zwaar om zien, hoewel voor TV-kijkers vele ervan gekend waren.
Hij startte met zijn belijdenis dat de enige hoop die hij nog heeft komt van de burgers, de civil society, de burgersamenleving én de waarheid. Waarom houdt men onderzoekers en journalisten tegen vanuit de machtigen? We moeten puzzels leggen en zo veel mogelijk mensen laten getuigen. Wie doodt en wie wordt er gedood? De burgers zijn de slachtoffers. In Syrië maken we een dieptepunt in de geschiedenis mee. Vranckx houdt een pleidooi voor geschiedschrijving.
Cijfers
5 miljoen Syriërs zijn naar het buitenland gevlucht, 6 miljoen in het land zelf. 321.000 mensen werden gedood, waarvan twee derde door het regime. Tienduizend mensen werden gefolterd. Medische voorzieningen, scholen werden kapot gebombardeerd. Wie kan er van uit de lucht bombarderen? Dat is het regime van Assad. Er waren 492 aanvallen op 330 ziekenhuizen. Dit zijn bewuste aanvallen, waarvan meer dan 90 % door het regime van Assad. 847 dokters en verpleegkundigen werden gedood door het regime.
“Ik wil graag meewerken aan fundraising om een tribunaal te organiseren om de waarheid aan het licht te brengen.”zei Vranckx waarbij hij zich ook afzette tegen wat hij ‘trollen’ noemde, anonieme twitteraars die één kant van het verhaal belichten.
Oorlogsjournalist
Rudi Vranckx maakte mee in februari in 2012 dat zijn collega Amerikaanse journaliste Mary Colvin in Homs gedood werd. Ook zij bracht verslag uit over de oorlog en vooral over de effecten voor de burgers.
Stemmen die de machthebbers niet aanstaan worden gedood.
Ook de anderen, IS, het Al Nusra Front en andere jihadistische milities, pleegden gruwelijk geweld zoals met de onthoofding van Jim Folie door Islamitische Staat. "Jim vond het zijn plicht om het verhaal van Syriërs te vertellen”. Voor zijn reeks ‘IS in het vizier’ ging Rudi Vranckx praten met de moeder van James Foley. “De terroristen van IS eisten 100 miljoen dollar. Ofwel moest Amerika alle moslimgevangenen vrijlaten. Dat waren eisen die wij niet konden inwilligen”
“Om getuigenissen te kunnen verzamelen moet je als journalist meegaan met organisaties, ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), soms ook met vertegenwoordigers van het regime. Dat is niet tegenstrijdig met je journalistieke opdracht, als je maar duidelijk maakt met wie je meeging. Het regime heeft wel niet graag pottenkijkers.”
In Homs, de hoofdstad van de oppositie, was Vranckx in de buurt als een Franse journalist werd gedood. We zagen op de beelden hoe diens vrouw als waanzinnig werd. Veiligheidstroepen bleven afzijdig. Kort tevoren was hij op dezelfde plaats. Een verschil van drie seconden maakte dat niet hij zelf werd gedood.
Rudi Vranckx denkt dat zij als journalisten werden geviseerd. Ze werden gevolgd als ze contacten legden met de satellietverbindingen. Ze stonden op een zwarte lijst. Een onafhankelijke tolk van Vranckx is moeten vluchten.
Vranckx ging naar Aleppo met Human Rights Watch. Daar zag hij vele lijken. Hij sprak met een gewezen scherpschutter, die duizenden zakjes met haar en documenten van slachtoffers bewaart.
In Azaaz bij de Turkse grens bezocht hij een ziekenhuis, een school, mensenrechtenorganisaties. “We hoorden een knal en zagen een grote kuil en een kind als slachtoffer. Scudraketten van het leger van Assad voerden de aanval uit.” Hij trok met rebellen naar Idlib en zag de Migs, vliegtuigen van het Syrische leger, overvliegen.
Hij was bij de Koerden in Noord-Syrië en Noord-Irak. “Zij zijn relatief te betrouwen. De Koerden hebben het vuile werk gedaan in de oorlog tegen IS. Kobani is compleet kapot geschoten. Daar werd de opmars van IS gestuit.
Maar de wereld heeft het hoofd afgewend als Turken samen met Arabische milities het gebied van de Koerden binnen vielen in Afrin.”
Vranckx ging op zoek naar vluchtelingen. Hij sprak met een jonge leraar. “Waarom worden er zovele mensen gedood?” “Just to kill. Alleen de bergen houden van ons.” “Soms wordt uit het oog verloren dat mensen vluchten voor de oorlog. Kunnen wij mededogen tonen, hen benaderen met ons hart?”
Ontstaan van geweld en Islamitische Staat
De oorlog in Syrië begon officieel in de stad Daraa, in het Zuiden, in 2011 met protesten van kinderen, en van hun ouders. Dat werd beschoten door het leger. Later begon ook de oppositie geweld te gebruiken. De Jihadisten hebben zich daarin genesteld. Criminelen in gevangenissen werden door Assad vrijgelaten.
“Noem iedereen een terrorist; dan kan je doen wat je wilt.” Daar tegenover staan dan de cartoons, de spotprenten over IS, Assad, Al Nusra. Lachen met de macht, ze ridiculiseren is gevaarlijk.
De Islamitische Staat is de rechtstreekse afstammeling van Al Qaida in Irak met Al Zarqawi. Al Qaida is vandaag verspreid over de wereld. Al Qaida heeft historische wortels bij het verzet in Algerije. IS groot geworden in Syrië en Irak
Vranckx wou ons niet lastig vallen met alle verschillende vormen die IS heeft aangenomen: ISIS, ISIL (Levant), IS. IS stelt dat wij, het Westen, hen de oorlog hebben verklaard.
Rudi Vranckx wou met getuigenissen uitzoeken: “Wat gebeurt er? Waarom? Wie zijn de slachtoffers?” IS noemt hen de ‘Honden van de hel’, maar 95 tot 99 % van de slachtoffers zijn moslims.
IS haalde zijn wapens uit de Stock Américain. IS haalde zijn inkomsten uit olie die het verkocht aan Assad, en uit taksen. Zij konden 900 bomauto’s op 3 maanden inzetten. Ze documenteerden alles wat ze deden
In hun testament vinden we geloofsuitdrukkingen, als een vorm van propaganda.
“Wat heeft mensen gebracht om bij IS te gaan? Waarom vertrekken 15-16-jarigen om zich bij hen aan te sluiten?”
Hij sprak met strijders in Safe Houses. “Waarom ben je naar ginder gegaan? Waarom ben je er weg gegaan?”
Hij zag dat jongeren begonnen te twijfelen. Ze hadden nog gevoetbald met het hoofd van hun slachtoffers. Ze werden aangetrokken in de strijd tegen Assad door het ideaal van het kalifaat, een rechtvaardige moslimstaat. Ze sloten zich aan bij de Al Hamza-brigades, een rebellengroep verbonden aan het Vrije Syrische leger en die nu deelnamen aan de Turkse operatie in Afrin.
Vranckx sprak met vrouwen van wie hun jihadistische man gesneuveld was. Ze mochten maximum vier maanden rouwen. Een jonge onderwijzeres werd zelf hard aangepakt door IS. Ze werd bewaakster van vrouwelijke gevangenen, een ‘vrouwelijke gestapo’, onder meer van Jezidi vrouwen die verplicht werden ten dienste te staan van de IS strijders en gedwongen werden tot prostitutie.
De heropbouw van Syrië en Irak
In Mosul in Irak en in Noord-Syrië zie je nu de menselijke brokstukken van de oorlog. Meer dan zes maand na de val van Mosul liep Vranckx er in de oude stad tussen brokstukken van mensen en van gebouwen. Het was een Apocalyps. Tienduizend doden, waarvan drie à vierduizend IS-strijders, liggen er nog tussen het puin, soms met hun zelfmoordgordels nog aan. Alleen enkele gemeentewerkers bergen er lijken. 700 IS strijders werden er begraven in een massagraf op een vuilnisbelt, door iedereen veracht
“Hoe kan daar nu een toekomst opgebouwd worden? Afrekeningen zullen er gepresenteerd worden. Hoe de trauma’s van vrouwen, kinderen verwerken?”
Slot
“Als journalist wil ik alle kanten van de waarheid zoeken.” Rudi Vranckx eindigt met een bladzijde te lezen uit een boek van de Amerikaanse oorlogsjournaliste Martha Gellhorn: ‘Oorlog is een kwaadaardig ziekte, een idiotie, een gevangenis en de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, laat zich niet vertellen, is ook onvoorstelbaar, maar oorlog vormde onze levensomstandigheden en onze geschiedenis, de plaats waar we moesten leven.’
Vraagbaak
Hoe de oorlog doorbreken?
De oorlog is nog niet voorbij.
Welke oorlog is er trouwens bezig: Iran, Saoudi-Arabië, Qatar, Turkije?
Het soennitische Saoudi- Arabië, tegen het Sjiietische Iran?
Assad, Iran, Rusland hebben een plan voor Syrië. Maar Iran heeft wel een militaire strategie.
De echte oorlog is deze tussen Turkije en Iran en die woedt al duizend jaar
Ook in Israël kent men al 70 jaar oorlog.
Zie ook:
Na de gezamenlijke strijd tegen IS steken oude tegenstellingen en vijandigheden weer de kop op. Een nieuw triumviraat (Rusland, Turkije en Iran) komt op en dreigt het Westen buiten spel te zetten.Rudi Vranckx ging akkoord dat de Belgische F-16’s deelnamen aan de Internationale Coalitie in de strijd tegen IS maar vond wel dat hierover een parlementair debat had moeten plaats vinden.
Waarvan leven de mensen, vinden ze nog eten?
De veerkracht van de mensen om te overleven is onvoorstelbaar. Er zijn de hulpkonvooien, en er is plaatselijke productie. Noord-Syrië is vruchtbaar. Dat is niet zo in Soedan, Mali.
Maar in de oorlogsgebieden zijn de mensen zwaar ondervoed.
Islam en democratie verzoenbaar?
De regimes van Assad en Sadam Hoesein waren seculier. Het gaat dus niet over islam en democratie. Of democratie kan gerealiseerd worden is meer afhankelijk van de ontwikkelingsgraad van het land. Zie naar Zwart Afrika en China
Goed christen zijn of moslim zijn is perfect combineerbaar met democratie.
Ik huiver voor een religieuze verklaring van oorlogen. Dat heeft er niet zo veel mee te maken; het gaat eerder om olie, belangen.
Is de oorlog algemeen in Syrië
Er zijn er nog gebieden waar er geen oorlog is of meer is: die gepacificeerd zijn door Assad.
De rol van Israël
Voor Israël vormt Iran een existentiële bedreiging, met nucleaire installaties
Iran steunt Hezbollah en Hamas.
Israël is de bondgenoot van USA maar zoekt nu een consensus met Rusland.
Voor Israël is iedereen die haar kan bedreigen de vijand.
De rol van de Koerden
De Koerden van Irak zijn eerder traditioneel. Deze van Noord-Syrië hebben een: link met de PKK van Turkije en zijn links revolutionair; zij willen in Rojava basisdemocratie realiseren.
De tragedie van de Koerden is dat zij ook mekaar in de steek laten en soms verraden.
Rol van de Internationale gemeenschap en Europa
Dat is de vraag: Wat kunnen wij doen?
Ik doe mijn werk als journalist. Ik stel mijn hoop op de civiele samenleving, de ngo’s, de kleine helden, niet meer de grote helden, de grote opstanden. De mensheid heeft nog een lange weg te gaan.
Willem Staes, 11.11.11
De lezing van Rudi Vranckx werd voorafgegaan door een toelichting door Willem Staes, beleidsmedewerker van 11.11.11 voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In haar visie op het beëindigen van de oorlog legt 11.11.11 de klemtoon op de dialoog met burgers, de civiele samenleving. Deze werkt aan solidariteit, en vormt een soort derde weg tussen autoritaire overheden en extremistische groepen. We mogen ons niet blind staren op de bad gys, er zijn ook duizenden kleine helden, die zich niet laten verleiden tot extremisme.
11.11.11 steunt in Syrië een netwerk van zes organisaties. Een van de twee goede doelen van vanavond is SAMS, een niet-politieke medische actor in Ghouta en Aleppo met een netwerk van mobiele klinieken. 11.11.11 heeft met hen goede contacten. Morele en financiële steun is voor hen belangrijk.
Wat verwachten we van België? Het nieuwe rapport van 11.11.11 maakt een evaluatie van het overheidsbeleid van België.
België kan natuurlijk niet alleen de oorlog oplossen. Wij vinden het belangrijk om te focussen op de kleine burger, met haalbare initiatieven. België hecht belang aan humanitaire donoren, maar de manier waarop is niet goed: er gaat te weinig naar lokale actoren.
Dankwoord
Akram Hamo en Farouk Al-Hasbani en Yvette Van Malleghem, leden van de Syrië-werkgroep van de GROSH spraken een dankwoord uit.
Akram sprak ook over de slachtoffers van de invasie van Turkije in Syrië en de acties die hij daarvoor georganiseerd heeft. Hij stelde de humanitaire organisatie van moeders in Afrin voor die de slachtoffers van de oorlog helpt, ons andere goede doel.
Farouk dankte de werkgroep voor haar hulp om hem over de problemen van Syrische vluchtelingen te laten spreken met leden van het Europees Parlement. Dan legde hij uit hoe in de buurlanden van Syrië de vluchtelingen gediscrimineerd en mensonwaardig behandeld worden, soms zelfs gemarteld en verjaagd. Zij die er in slaagden om in Europa aan te komen werden verwelkomd, maar later begonnen ze moeilijkheden te krijgen, zelfs discriminatie:
Yvette dankte iedereen die van deze avond een succes maakte en nodigde uit voor enkele acties in de nabije toekomst.
Stilte en actie
Vóór de aanvang van de infoavond deden een vijftiental mensen een stille actie uit protest tegen de oorlogen, de bezetting en de discriminaties in het Midden-Oosten en uit medeleven met de slachtoffers. Zij gaven de deelnemers een rouwbandje. Om al die slachtoffers te gedenken en te eren werd ook een moment van stilte gehouden in de zaal.
Ja, we werden stil van al het onrecht en geweld dat we hoorden en zagen. Maar we werden ook gestimuleerd om verder te gaan met onze acties. Ook als plaatselijke groep van burgers en sociale organisaties kunnen we iets doen. Deze avond was een initiatief van de GROSH (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent), in samenwerking met het Gemeenschapscentrum De Wildeman en vele verenigingen.
De opbrengst van de tickets en de bar gaat naar een humanitaire organisatie van vrouwen in Afrin en een niet-politieke medische hulporganisatie SAMS in Oost-Ghouta.
Dank aan iedereen die deelnam, meewerkte en ons ondersteunde.

Verslaggeving: Marcel De Prins